Otázky a komentáře

Vybraná vyhodnoceníMotivace otázky

Co považujeme za technologické milníky z hlediska lidské historie? Které z vybraných technologií jsou podle našeho názoru v současné době nejvyspělejší? To jsou otázky, na které nenajdeme určitě shodu ani v našem týmu. Nejdůležitější pro nás bylo zjistit, kde se umístí v zadaném hodnocení nanotechnologie.


Podrobnější popis pro zájemce:

Kolega Vít Bartoš nad touto otázkou přemýšlel takto:

Představme si, že supervyspělá vesmírná (super)inteligence pozoruje různé „zajímavé“ planety ve vesmíru a mezi nimi i tu naši, Zemi. Tato supervyspělá inteligence, která samozřejmě posuzuje věci z hlediska vlastní sofistikované perspektivy, bude pozorovat evoluci/evoluce i civilizaci/civilizace z hlediska ohromných časových škál a bude také rozumět klíčovým vývojovým okamžikům zkoumaných systémů. Jaké milníky v evoluci dosavadních technologií by tato vesmírná superinteligence hodnotila jako opravdové milníky, jako nutné momenty, kterými se naše stále ještě nevyvinutá civilizace pomalu (a možná nejistě) posouvá k úrovni onoho vesmírného supervyspělého pozorovatele?

Jaká mohou být kritéria relevance (která technologie je významnější než jiná?) dané technologie?

Návrh na kritéria:
Návrh na kritéria:
  1. Jak technologie umožňuje zvládnout pohyb a jednání v prostoru a čase.
  2. Jak technologie využívá stále fundamentálnějších úrovní reality (předpokládáme, že je nějaká fundamentální úroveň – na čem ale nemusí být shoda…).
  3. Jak technologie podporuje komplexitu, zpracovává informace a vzhledem k aktuálně pozorovatelnému vesmíru odolává 2. termodynamickému zákonu.
  4. Jak technologie podporuje a transformuje život.

Více k této tematice najdete v naší přehledové studii.

Pro zájemce o úvahy nad technologickými milníky doporučujeme rovněž knihu popularizátora vědy Clifforda A. Pickovera Kniha o vědě: od Darwina k temné hmotě: 250 milníků v dějinách přírodních věd, ve které prezentuje chronologický přehled 250 významných objevů přírodních věd, techniky i humanitních oborů. Uvažuje v ní o vědeckých předělech, které měly silný dopad na lidstvo, kulturu a uvažování o světě.

Otázky a komentáře

Otázka:
Co považujete za technologické milníky z hlediska lidské historie? Zajímá nás Váš názor!

Vybraná vyhodnocení

Otázky a komentáře

Otázka:
Které z následujících technologií jsou podle vašeho názoru v současné době nejvyspělejší?

Vybraná vyhodnocení

Nejčastěji volená pořadí

Graf zobrazuje počty deseti nejčastěji vybíraných pořadí. Písmena na svislé ose odpovídají písmenům z názvů otázek.

Počty pořadí otázek
Pro každou z uvedených možností a–e zvolil každý uživatel pořadí podle vyspělosti. Pořadí 1 značí nejvyspělejší technologii a pořadí 5 znamená technologii nejméně vyspělou. Ze všech odpovědí byla vytvořena tabulka s počty, kolikrát byla každá technologie umístěna na každou pozici. Tyto počty jsou znázorněny v grafu.

Do grafu je možné zobrazit průměrnou hodnotu volené pozice (červená přerušovaná čára). Dále je možné uspořádat řádky grafu podle průměru od nejvyspělejší technologie po technologii nejméně vyspělou. Poslední možností je přidat do grafu číselnou hodnotu počtu umístění na daném pořadí, doprovázenou grafickým vyjádřením počtu pomocí kružnice. Poloměr kružnice odpovídá škále všech hodnot od nejmenších po největší.

Technologie seřazené podle skóre

Pro každou technologii bylo vypočteno skóre podle umísťování. První místo znamenalo 1 bod, druhé místo 2 body atd. Technologie byly následně seřazeny podle celkového počtu bodů. Výsledek je uveden na grafu. Technologie s nejmenším množstvím bodů byla častěji umísťována na přední místa, proto je v grafu uvedena výše. Procentuální zisky odpovídají celkovému počtu bodů.

Motivace otázky

Součástí dotazníku byl také kvíz týkající se rozměrů nanosvěta. Technická univerzita čerpá svou prestiž mimo jiné z úspěchů v oblasti výzkumu a vývoje nanovláken. První zpráva o jejich výrobě ale pochází už z devatenáctého století. Než jsme se ovšem dočkali možnosti nahlédnout do nanosvěta, chvíli nám to trvalo. Optické mikroskopy nejsou schopny zobrazovat struktury v nanoměřítku, přelom nastal až s využitím elektronových mikroskopů. V současnosti vylepšujeme naše možnosti odhalovat detaily v atomovém rozlišení například pomocí kryoelektronové mikroskopie. Technika v rámci metody zvané elektronová ptychografie (electron ptychography) pak dokáže desetinásobně zvýšit dosavadní rozlišení a vizualizovat komponenty na atomové úrovni, konkrétně o velikosti 30 až 50 nanometrů.

V čem je tak specifická oblast nanosvěta a s ním spojených aplikací? Současnými technologiemi a technikami v oblasti nanotechnologií můžeme ještě více rozšířit pole vlastností částic na úrovni nanometru, například z kovů udělat polovodiče. Můžeme díky tomu vytvořit samočisticí nepoškrabatelné laky nebo zmíněný upravený povrch redukující zachytávání a množení bakterií. Seznam využití nanotechnologií zahrnuje širokou škálu oblastí od textilního, chemického i kosmického průmyslu, až ke zdravotnictví nebo vojenství. Některé produkty jako neviditelné tekuté nano-stěrače už jsou na trhu, řada z nich je od toho jen pomyslný krůček, jako využití magnetických nanočástic odhalujících rakovinu, ale třeba nanosystém na molekulární výrobu je futurologickou vizí.


Když jsme chystali tento dotazník, kromě člena týmu prof. Davida Lukáše, jsme se na různá rizika a nebo třeba budoucí přínosy ptali dalších odborníků:

Otázky a komentáře

Vyhodnocení vybrané otázky

Otázky a komentáře

Otázka:
Které z následujících produktů v současnosti jsou, nebo nejsou na trhu?

Vybraná vyhodnocení

Motivace otázky

Jednou ze současných naléhavých obav, na které upozorňuje řada výzkumů veřejného mínění týkajících se nanotechnologií, je riziko ohrožení zdraví a životního prostředí spojené s toxicitou nanočástic.

Jedním z největších zdrojů kontaminace nanočásticemi jsou automobily se spalovacími motory, zejména dieselovými. Na významu však nabývají i ultra jemné částice, které se uvolňují z brzdových obložení aut a otěrem pneumatik. Vyvstává tedy potřeba jednoduchého a cenově dostupného detektoru nanočástic pro kontrolní měření. Nový detektor, který dokáže detekovat v ovzduší nanočástice extrémně malých rozměrů, což umožňuje odhalit koncentrace nanočástic škodlivých pro lidské zdraví, vytvořil tým pod vedením pana Topinky z Ústavu experimentální medicíny AV ČR.


Několikrát jsme také zmínili tematiku nekontrolovaně se samoreplikujících nanobotů vytvořených molekulární výrobou. Kromě jedné výjimky nejsou nanotechnologie zařazeny mezi významná celosvětová katastrofická rizika, nebo existenční riziko, při němž hrozí zničení dlouhodobého potenciálu lidstva. Tou výjimkou je disciplína označovaná jako molekulární výroba, termín zavedený K. E. Drexlerem, která snad v budoucnu umožní budovat širokou škálu objektů levně a s atomovou přesností a přispěje k realizaci složitých systémů molekulárních strojů. Zatím však patří mezi technooptimistické futuristické scénáře.

Vedle známé tematiky nekontrolovaně se samoreplikujících nanobotů, kteří by mohli zapříčinit fatální ničení životního prostředí, patří mezi hlavní problémy, které molekulární výroba může přinést nebo zintenzivnit, masová výroba nanotechnologických zbraní, která by zvýšila rychlost závodů ve zbrojení nebo přispěla k novým formám terorismu. V případě rozšíření molekulární výroby by navíc mohlo dojít ke snížení rozsahu globálního obchodu a tím pádem k omezení mezinárodní spolupráce. V kombinaci s vyspělou levnou robotikou pak k nahrazení pracovních míst v řadě odvětví od výroby po služby. Kdy však budeme schopni takovéto molekulární výroby? Prvotní odhady v rámci debat o molekulární výrobě byly takové, že již dnes bychom měli takovouto technologií disponovat. Zatím se však tato problematika jeví jako příliš vzdálená budoucnost.

Otázky a komentáře

Otázka:
Na čtyřbodové škále (0 = „téměř žádné zdravotní riziko“, 1 = „mírné zdravotní riziko“, 2 = „střední zdravotní riziko“ a 3 = „vysoké zdravotní riziko“) uveďte své hodnocení zdravotních rizik u jednotlivých položek.Popis grafu
Pro každou otázku je zobrazen bod, jehož velikost a barva odpovídá tomu, kolikrát byla uživateli vybrána hodnota rizika od 0 do 3. Čím větší a světlejší bod je, tím vícekrát byla příslušná hodnota při vyplňování dotazníku respondenty vybrána. Konkrétní počet odpovědí je možné zobrazit pomocí ovládacích prvků, stejně jako průměr každé otázky ( + ) nebo zvýraznění uživatelem zvolených hodnot (). Otázky je možné seřadit podle průměru.

Otázky a komentáře

Otázky Ano/Ne:

1. Jedním z největších zdrojů kontaminace nanočásticemi jsou automobily se spalovacími motory, zejména dieselovými. Na významu však nabývají i ultra jemné částice, které se uvolňují z brzdových obložení aut a otěrem pneumatik.

2. Virus SARS-CoV-2 vykazuje poměrně velké rozpětí velikostí. Jeho průměr se pohybuje od 60–140 nanometrů. Virus o průměru 60 nanometrů je podle normy nanočástice, ale virus o průměru 140 nanometrů je mikročástice.

3. Nanočástice díky své velikosti mohou pronikat do tělesných buněk a překonávat biologické bariéry, proto by mnohé z nich mohly mít zdraví škodlivé účinky.

Vybraná vyhodnocení

Otázky a komentáře

Otázka:
Které z následujících rizik Vám připadají nejrizikovější–nejméně rizikové:

Vybraná vyhodnocení

Nejčastěji volená pořadí

Graf zobrazuje počty deseti nejčastěji vybíraných pořadí. Písmena na svislé ose odpovídají písmenům z názvů otázek.

Počty pořadí otázek
Pro každou z uvedených možností a–g zvolil každý uživatel pořadí podle rizikovosti. Pořadí 1 značí nejrizikovější situaci a pořadí 7 znamená situaci nejméně rizikovou. Ze všech odpovědí byla vytvořena tabulka s počty, kolikrát byla každá situace umístěna na každou pozici. Tyto počty jsou znázorněny v grafu.

Do grafu je možné zobrazit průměrnou hodnotu volené pozice (červená přerušovaná čára). Dále je možné uspořádat řádky grafu podle průměru od nejrizikovější situace po situaci nejméně rizikovou. Poslední možností je přidat do grafu číselnou hodnotu počtu umístění na daném pořadí doprovázenou grafickým vyjádřením počtu pomocí kružnice. Poloměr kružnice odpovídá škále všech hodnot od nejmenších po největší.

Situace seřazené podle skóre

Pro každou situaci bylo vypočteno skóre podle umísťování. První místo znamenalo 1 bod, druhé místo 2 body atd. Situace byly následně seřazeny podle celkového počtu bodů. Výsledek je uveden na grafu. Situace s nejmenším množstvím bodů byla častěji umísťována na přední místa, proto je v grafu uvedena výše. Procentuální zisky odpovídají celkovému počtu bodů.

Otázky a komentáře

Otázka:
Rozdělte následující rizika podle toho, zda se jedná, či nejedná o existenční rizika.
Existenční riziko je takové riziko, při němž hrozí zničení dlouhodobého potenciálu lidstva.

Vybraná vyhodnocení

Otázky a komentáře

Otázka:
Následující tvrzení popisují různé situace a osobní názory. Prosíme, ohodnoťte na škále od 0 do 6, v jaké míře s nimi souhlasíte. 0 je rozhodný nesouhlas, 3 je neutrální postoj a 6 je přesvědčený souhlas.

Vyhodnocení:
Každému respondentu byly sečteny body za jednotlivé otázky. Následující graf ukazuje rozložení bodového ohodnocení všech respondentů

Vyhodnocení jednotlivých otázekPopis grafu
Pro každou otázku je zobrazen bod, jehož velikost a barva odpovídá tomu, kolikrát byla uživateli vybrána hodnota od 0 do 6. Čím větší a světlejší bod je, tím vícekrát byla příslušná hodnota při vyplňování dotazníku respondenty vybrána. Konkrétní počet odpovědí je možné zobrazit pomocí ovládacích prvků, stejně jako průměr každé otázky ( + ) nebo zvýraznění uživatelem zvolených hodnot (). Otázky je možné seřadit podle průměru.

Motivace otázky

Za otázku Čeho se bojíte ze zmíněných „medicínských zákroků“? (vrtání zubů u zubaře – operace slepého střeva – rentgen – uvolnění krevní sraženiny pomocí nanorobotů – očkování) děkujeme Ondřeji Havelkovi (který se na TUL zabývá laserovou syntézou pokročilých nanočástic, spoluzaložil výzkumný tým Femto-nano, který se zaměřuje na odstranění antibiotik z vody pomocí nanoslitin a přirozeného slunečního světla. Projekt má zabránit tvorbě superbakterií, na něž neúčinkují antibiotika). Právě nanomedicína je řazena mezi ty nejslibnější oblasti nanotechnologií pro její společenské přínosy, především pak v oblasti diagnostiky, léčby, ale také se hovoří o budoucí aplikaci nanotechnologií pro lidské vylepšování. Této oblasti se chceme více věnovat někdy v budoucnu.

Otázky a komentáře

Otázka:
Souhlasíte, nebo nesouhlasíte s aplikací nanotechnologií v těchto oblastech?

Vyhodnocení:
Respondent vybíral pro každou otázku hodnotu 0–3 podle míry souhlasu či nesouhlasu. Vyšší číslo znamená silnější souhlas.Popis grafu
Pro každou otázku je zobrazen bod, jehož velikost a barva odpovídá tomu, kolikrát byla uživateli vybrána hodnota od 0 do 3. Čím větší a světlejší bod je, tím vícekrát byla příslušná hodnota při vyplňování dotazníku respondenty vybrána. Konkrétní počet odpovědí je možné zobrazit pomocí ovládacích prvků, stejně jako průměr každé otázky ( + ) nebo zvýraznění uživatelem zvolených hodnot (). Otázky je možné seřadit podle průměru.

Otázky a komentáře

Otázka:
Čeho se bojíte ze zmíněných „medicínských zákroků“? (Seřaďte podle úrovně obavy)

Vybraná vyhodnocení

Nejčastěji volená pořadí

Graf zobrazuje počty deseti nejčastěji vybíraných pořadí. Písmena na svislé ose odpovídají písmenům z názvů otázek.

Počty pořadí otázek
Pro každou z uvedených možností a–e zvolil každý uživatel pořadí podle míry strachu. Pořadí 1 značí největší strach a pořadí 5 znamená žádné obavy nebo nejmenší strach. Ze všech odpovědí byla vytvořena tabulka s počty, kolikrát byl každý medicínský zákrok umístěn na každou pozici. Tyto počty jsou znázorněny v grafu.

Do grafu je možné zobrazit průměrnou hodnotu volené pozice (červená přerušovaná čára). Dále je možné uspořádat řádky grafu podle průměru od největšího po nejmenší strach. Poslední možností je přidat do grafu číselnou hodnotu počtu umístění na daném pořadí, doprovázenou grafickým vyjádřením počtu pomocí kružnice. Poloměr kružnice odpovídá škále všech hodnot od nejmenších po největší.

Medicínské zákroky seřazené podle skóre

Pro každý medicínský zákrok bylo vypočteno skóre podle umísťování. První místo znamenalo 1 bod, druhé místo 2 body atd. Zákroky byly následně seřazeny podle celkového počtu bodů. Výsledek je uveden na grafu. Zákroky s nejmenším množstvím bodů byly častěji umísťovány na přední místa, proto jsou v grafu uvedeny výše. Procentuální zisky odpovídají celkovému počtu bodů.

Otázky a komentáře

Otázka:
Představte si, že vaše pleť má sklony k akné, na které nezabírá běžná léčebná kosmetika a dostává se do závažné formy. Na trhu se ale objeví několik produktů, které využívají v různé formě nanotechnologie. Seřaďte, které z nabízených forem léčby byste preferovali nejvíce a nejméně:

Vybraná vyhodnocení

Nejčastěji volená pořadí

Graf zobrazuje počty deseti nejčastěji vybíraných pořadí. Písmena na svislé ose odpovídají písmenům z názvů otázek.

Počty pořadí otázek
Pro každou z uvedených možností a–f zvolil každý uživatel pořadí podle míry preference produktu. Pořadí 1 značí nejvíce preferovaný produkt a pořadí 6 znamená produkt s nejmenší oblibou. Ze všech odpovědí byla vytvořena tabulka s počty, kolikrát byl každý produkt umístěn na každou pozici. Tyto počty jsou znázorněny v grafu.

Do grafu je možné zobrazit průměrnou hodnotu volené pozice (červená přerušovaná čára). Dále je možné uspořádat řádky grafu podle průměru od nejpreferovanějšího produktu po produkt nejméně preferovaný. Poslední možností je přidat do grafu číselnou hodnotu počtu umístění na daném pořadí, doprovázenou grafickým vyjádřením počtu pomocí kružnice. Poloměr kružnice odpovídá škále všech hodnot od nejmenších po největší.

Produkty seřazené podle skóre

Pro každý produkt bylo vypočteno skóre podle umísťování. První místo znamenalo 1 bod, druhé místo 2 body atd. Produkty byly následně seřazeny podle celkového počtu bodů. Výsledek je uveden na grafu. Produkt s nejmenším množstvím bodů byl častěji umísťován na přední místa, proto je v grafu uvedena výše. Procentuální zisky odpovídají celkovému počtu bodů.

Motivace otázky

Pokud je jediným způsobem, jak zachránit život jiného člověka v nouzi, obětovat vlastní nohu, pak je z morálního hlediska nutné tuto oběť podstoupit. Zaujal Vás tento typ morálních dilemat? Týká se tzv. Oxfordské škály utilitarismu. Utilitarismus je jednou z nejvlivnějších morálních teorií. Jeho podstatou jsou následující tři teze: morální dobro je lidské štěstí vyplývající z převahy potěšení nad utrpením. Správnost jednání se posuzuje podle jeho následků. A každý člověk se počítá za jednoho, nikdo za více nebo méně než jednoho.

Filozofové a psychologové vedou přes 200 let debatu o této teorii a nedávný velmi vlivný příspěvek do této diskuse poskytli výzkumníci z Oxfordu pracující na poli praktické etiky. Sestavili minimální škálu, která měří, do jaké míry se jednotlivá osoba ztotožňuje s jejich konsenzuální koncepcí utilitarismu. Jednotlivé komponenty této škály jsou: pozitivní, tj. nestranný zájem o větší dobro pro celé lidstvo, a negativní, který spočívá ve schvalování úmyslného ublížení někomu (instrumental harm), pokud to povede k většímu dobru.

Výsledné číslo udává, do jaké míry se vaše morální postoje ztotožňují s utilitarismem.

Otázky a komentáře

Otázka:
Následující tvrzení popisují různá morální dilemata. Prosíme, ohodnoťte na škále od 0 do 6, v jaké míře s nimi souhlasíte. 0 je rozhodný nesouhlas, 3 je neutrální postoj a 6 je přesvědčený souhlas.

Vyhodnocení:
Respondent vybíral pro každou otázku hodnotu 0–6 podle míry souhlasu či nesouhlasu. Vyšší číslo znamená silnější souhlas.

Vyhodnocení otázek

Popis grafu
Pro každou otázku je zobrazen bod, jehož velikost a barva odpovídá tomu, kolikrát byla uživateli vybrána hodnota od 0 do 6. Čím větší a světlejší bod je, tím vícekrát byla příslušná hodnota při vyplňování dotazníku respondenty vybrána. Konkrétní počet odpovědí je možné zobrazit pomocí ovládacích prvků, stejně jako průměr každé otázky ( + ) nebo zvýraznění uživatelem zvolených hodnot (). Otázky je možné seřadit podle průměru.

Motivace otázky

Pokud byste chtěli vědět, proč jsme zadali úkol ohodnotit, za jak nechutné považujete dané situace, můžeme prozradit, že se jedná o standardizovanou tzv. čtyřdoménovou škálu znechucení.

Znechucení (disgust) je evoluční adaptace původně sloužící k tomu, abychom se nenakazili patogeny například v kontaminované potravě nebo od ostatních lidí jevících známky nákazy. Obdobný pocit znechucení hraje roli v sociální oblasti a znechucení zažíváme i v sexualitě. Sexuální znechucení má zabránit potenciálně rizikovému sexuálnímu chování nebo styku s potenciálně nevhodnými, či nebezpečnými partnery. Další dimenzí je morální znechucení, které motivuje člověka k tomu, aby se vyhýbal jedincům, již porušují sociální normy. Toto jednání má stabilizační funkci uvnitř společnosti. Čtvrtou složkou je znechucení ze zranění související s vystavením se zranění a násilí.

Otázky a komentáře

Otázka:
Následující tvrzení popisují různé situace. Prosíme, ohodnoťte na škále od 0 do 6, za jak nechutné dané situace považujete. 0 znamená, že Vám daná situace vůbec nepřipadá nechutná, zatímco 6 znamená, že Vám připadá extrémně nechutná.

Vyhodnocení:
Respondent vybíral pro každou otázku hodnotu 0–6 podle míry nechuti. Vyšší číslo znamená silnější nechuť.

Vyhodnocení otázek

Popis grafu
Pro každou otázku je zobrazen bod, jehož velikost a barva odpovídá tomu, kolikrát byla uživateli vybrána hodnota od 0 do 6. Čím větší a světlejší bod je, tím vícekrát byla příslušná hodnota při vyplňování dotazníku respondenty vybrána. Konkrétní počet odpovědí je možné zobrazit pomocí ovládacích prvků, stejně jako průměr každé otázky ( + ) nebo zvýraznění uživatelem zvolených hodnot (). Otázky je možné seřadit podle průměru.

Otázky a komentáře

Otázka 1:
Vaše náboženská víra je:

Podotázka:
Věříte, že skutečnost má duchovní aspekty, které budou vždy unikat vědeckému vysvětlení?

Vyhodnocení


Otázka 2 a 3:
Kam byste se přibližně zařadili na dvou škálách politické orientace? (ekonomická a sociální)

Ekonomická levice – stát má prostřednictvím zásahů do ekonomiky nejen napravovat nedostatky trhu, ale také narovnávat jím (tj. trhem) vzniklé ekonomické nerovnosti (nespravedlnosti). Klade důraz na jiné formy vlastnictví než pouze soukromé (státní, lokální, družstevní).
Ekonomická pravice – odmítá zásahy státu do ekonomiky ve prospěch co nejméně omezeného trhu a prosazuje soukromé vlastnictví ekonomických zdrojů.

Sociální konzervatismus – zastává přesvědčení, že stát musí hrát roli při podpoře a ochraně tradičních hodnot (tradiční rodina, genderové role, sexuální vztahy, patriotismus a náboženské tradice).
Sociální liberalismus – podporuje sociální spravedlnost ve formě rozšíření a podpory občanských a lidských práv, čímž má blízko k progresivismu (podporuje reformy společnosti).